เทศบาลตำบลสระโบสถ์

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

วิสัยทัศน์ พันธกิจ ปรัชญาของ ศพด.

วิสัยทัศน์

พัฒนาศักยภาพมนุษย์ ให้มีวิถีชีวิตแบบพอเพียง สู่โลกแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต แบบมีส่วนร่วมและอยู่เย็นเป็นสุขอย่างยั่งยืน

ปรัชญาของ ศพด.

เป็นคนดี มีความรู้ อยู่เป็นสุข

S__3547149

พันธกิจ

1.จัดการศึกษาระดับปฐมวัยให้ได้ตามมาตรฐาน
2.ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและภาคีการพัฒนาในการจัดการศึกษาตามแนวปรัชญาเศรษกิจพอเพียง
3.พัฒนาคุณธรรมนำความรู้เต็มศักยภาพและมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
4.ปลูกฝังจิตสำนึกให้รักในเอกลักษณ์และค่านิยมความเป็นไทย
5.จัดให้มีแหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลายเพื่อสร้างสรรค์สังคมแห่งการเรียนรู้
6.รณรงค์ส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
7.ส่งเสริมให้เด็กเยาวชน มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง
8.ส่งเสริมครอบครัวและชุมชนเข้มแข็ง

การบริหารจัดการของ ศพด. ช่วงสถานการณ์โควิด 2019

ตรวจหาเชื้อโควิดโดย Antigen Test Kit (ATK)

คณะครู เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ และนักเรียนทุกคนต้องทำการตรวจหาเชื้อโควิดโดย Antigen Test Kit (ATK) ทุกวันอาทิตย์และแจ้งผลการตรวจในไลน์กลุ่มผู้ปกครอง

รับเด็กพร้อมวัดอุณหภูมิร่างกายและล้างมือด้วยเจลอัลกอฮอล์

ครูเวรประจำวัน รับเด็กเข้าเรียนบริเวณหน้า ศพด. พร้อมวัดอุณหภูมิร่างกายและล้างมือด้วยเจลอัลกอฮอล์ให้เด็กนักเรียนก่อนเข้าเรียนและระหว่างเรียนเป็นประจำทุกวัน

จัดสถานที่ภายในห้องเรียนโดยการเว้นระยะห่างตามที่กำหนด

ห้องเรียนและสถานที่รับประทานอาหาร เน้นการจัดตั้งและวางตำแหน่ง โดยคำนึงถึงระยะห่างระหว่างนักเรียนตามที่กำหนด

แผนเผชิญเหตุกรณีพบนักเรียนเป็นผู้ติดเชื้อโควิด 2019

แจ้งผู้ปกครอง ให้รับทราบและให้มารับกลับบ้าน ปิดการเรียนการสอนเฉพาะห้องที่เกิดการติดเชื้อเบื้องต้นเป็นเวลา 3 วัน ทำความสะอาด ภายในห้องทั้งหมด

ข้อมูลของ ศพด.เทศบาลตำบลสระโบสถ์ ประจำปีการศึกษา 2565

0

จำนวนครูและเจ้าหน้าที่

0

จำนวนนักเรียนระดับชั้นเตรียมอนุบาล

0

จำนวนนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1

0

จำนวนนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 2

0

จำนวนนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 3

ข่าวสาร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

จัดบริการอาหารกลางวันแก่เด็กนักเรียน ในวันเปิดการเรียนการสอนวันแรก

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2565 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลสระโบสถ์  ได้จัดบริการอาหารกลางวันแก่เด็กนักเรียน ในวันเปิดการเรียนการสอนวันแรก โดยมีเมนู อาหารกลางวัน...

อ่านต่อ

ปฐมนิเทศผู้ปกครองและนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลสระโบสถ์

เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2565 นายอุบล กล้วยดี นายกเทศมนตรีตำบลสระโบสถ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล พนักงานเทศบาล...

อ่านต่อ

รับสมัครเด็กเข้าเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสระโบสถ์

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสระโบสถ์ เปิดรับสมัครเด็กปฐมวัย เข้าเรียนประจำปี 2565 โดยรับเด็กที่มีอายุครบ 2 ปีบริบรูณ์ (นับถึงวันที่ 16 พ.ค.2565)...

อ่านต่อ

เจตจำนงสุจริตหัวหน้าศูนย์ฯ

เด็กทุกคนที่เข้ามาเรียนที่นี่ ต้องได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ มีความพร้อมด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคมและสติปัญญา เรียนรู้อย่างมีความสุข เติบโตอย่างมีคุณภาพ

นางสาวน้ำทิพย์  อินทะทรัพย์
หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

S__2965806

เทศบาลตำบลสระโบสถ์

คณะครูและเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ฯ

คณะครูและเจ้าหน้าที่ ประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

S__3448838

นางมะลิวัลย์ พัชราภา 
ครูคศ 2 ชำนาญการ

S__2965730

นางสาวพูลพิศมัย รังษีอร่าม
ครูคศ 2 ชำนาญการ

S__2965728

นางหนูเล็ก เจริญสุข 
ครูคศ 1

S__2965760

นางสาวธนากิจ สันโดษ
พนักงานจ้างตามภารกิจ

S__2965756

นางสาวสุรีรัตน์ พรมไทย
พนักงานจ้างตามภารกิจ

S__2965731

นางสาวจุฑามาศ ฉิมนาคพันธ์
พนักงานจ้างทั่วไป

S__2965734

นางเกษร ป้อมนิล
แม่บ้าน

S__3473415

นางปานจันทร์ แจ่มใสสี
แม่บ้าน

S__2965733

นางวรรณนา ปิ่นทองคำ
คนสวน

S__2965732

นางสาวฐิตาภา อินทร์จาด
พนักงานจ้างเหมา

S__2965735

 นางสาวขวัญเรือน ทองคำ
พนักงานจ้างเหมา

S__2965736

นางสาวอาณัฐฌา ใจดี
พนักงานจ้างเหมา

เทศบาลตำบลสระโบสถ์

นักเรียนประจำศูนย์ ฯ
ประจำปีการศึกษา 2565

ระดับชั้น เตรียมอนุบาล

2-13-ovu0f3yyvsxpab8ll7f1ye59fk4xrfzvytbjrjofj4

นางมะลิวัลย์ พัชราภา 
ครูคศ 2 ชำนาญการ

2-13-ovu0f3yyvsxpab8ll7f1ye59fk4xrfzvytbjrjofj4

นางมะลิวัลย์ พัชราภา 
ครูคศ 2 ชำนาญการ

2-13-ovu0f3yyvsxpab8ll7f1ye59fk4xrfzvytbjrjofj4

นางสาวพูลพิศมัย รังษีอร่าม
ครูคศ 2 ชำนาญการ

2-13-ovu0f3yyvsxpab8ll7f1ye59fk4xrfzvytbjrjofj4

นางหนูเล็ก เจริญสุข 
ครูคศ 1

ระดับชั้น อนุบาล1

LINE_ALBUM_รูปเด็กอนุบาล 1_220712_25

เด็กหญิงพิมนารา  แสงทอง
น้องพิม

LINE_ALBUM_รูปเด็กอนุบาล 1_220712_24

เด็กหญิงปาณิตา  ยิ้มเป็นสุข
น้องน้ำขิง

LINE_ALBUM_รูปเด็กอนุบาล 1_220712_23

เด็กหญิงสิริรัตน์  ชนนิกรณ์
น้องมีตัง

LINE_ALBUM_รูปเด็กอนุบาล 1_220712_22

เด็กชายอิทธิพัทธ์  เพ็ชรฟัก
น้องบูส

LINE_ALBUM_รูปเด็กอนุบาล 1_220712_21

เด็กชายรัชชานนท์  ป้อมนิล
น้องเวกัส

LINE_ALBUM_รูปเด็กอนุบาล 1_220712_20

เด็กหญิงณัฐฉรียา  บุญไม้
น้องหนุงหนิง

LINE_ALBUM_รูปเด็กอนุบาล 1_220712_19

เด็กหญิงกนกณัฐ  แจ้งสว่าง
น้องไอติม

LINE_ALBUM_รูปเด็กอนุบาล 1_220712_18

เด็กชายกิตติภณ  มังกรทอง
น้องไลอ้อน

LINE_ALBUM_รูปเด็กอนุบาล 1_220712_17

เด็กหญิงกัญญาเพ็ชร  ใหม่โสภา
น้องแจกัน

LINE_ALBUM_รูปเด็กอนุบาล 1_220712_16

เด็กชายปุญญพัฒน์ แก้วประเสริฐ
น้องคิส

LINE_ALBUM_รูปเด็กอนุบาล 1_220712_15

เด็กหญิงจันทร์ธิดา  พามี
น้องฟลิม

LINE_ALBUM_รูปเด็กอนุบาล 1_220712_14

เด็กหญิงดณิตา  บัวบุตร
น้องแพรวา

LINE_ALBUM_รูปเด็กอนุบาล 1_220712_13

ด็กชายจิระธนเดช ดวงจันทร์
น้องออนิว

LINE_ALBUM_รูปเด็กอนุบาล 1_220712_12

เด็กชายธิติพันธ์  สร้อยมณี
น้องเนม

LINE_ALBUM_รูปเด็กอนุบาล 1_220712_11

เด็กหญิงลลิตา  ปิ่นสกุล
น้องต้นหอม

LINE_ALBUM_รูปเด็กอนุบาล 1_220712_10

เด็กชายสุรทัศ  ปิ่นทองคำ
น้องนาว

LINE_ALBUM_รูปเด็กอนุบาล 1_220712_9

เด็กชายวรายุทธ  อยู่ยืน
น้องวายุ

LINE_ALBUM_รูปเด็กอนุบาล 1_220712_8

เด็กหญิงศุภิสรา  มังกรทอง
น้องการ์ตูน

LINE_ALBUM_รูปเด็กอนุบาล 1_220712_7

เด็กหญิงนรินทร์รักษ์   อินทรีย์
น้องปรายฟ้า

LINE_ALBUM_รูปเด็กอนุบาล 1_220712_6

เด็กชายค้ำคูณ  สูงเจริญ
น้องรถบั๊ม

LINE_ALBUM_รูปเด็กอนุบาล 1_220712_5

เด็กหญิงนันท์นภัส  อินทร์วิลัย
น้องโฟว์

LINE_ALBUM_รูปเด็กอนุบาล 1_220712_4

เด็กชายพีรพัฒน์ ทองเอี่ยม
น้องสตาร์

LINE_ALBUM_รูปเด็กอนุบาล 1_220712_3

เด็กชายสารัช ศรีตรัยรัตน์
น้องทอส

LINE_ALBUM_รูปเด็กอนุบาล 1_220712_2

เด็กชายวสันต์  บุตรหลง
น้องเชฟ

LINE_ALBUM_รูปเด็กอนุบาล 1_220712_1

เด็กหญิงธนารีย์  ปิ่นทองคำ
น้องอืน

LINE_ALBUM_รูปเด็กอนุบาล 1_220712_0

เด็กหญิงอทิตยา  ป้อมนิล
น้องแอรีน

ระดับชั้น อนุบาล2

LINE_ALBUM_รูปเด็กอนุบาล 2_220712_18

เด็กหญิงอลิส    คำแก้ว
น้องอลิส

LINE_ALBUM_รูปเด็กอนุบาล 2_220712_17

เด็กชายธนากร  สวนจั่น
น้องนนท์

LINE_ALBUM_รูปเด็กอนุบาล 2_220712_16

เด็กชายเศรษฐวิชญ์  งามเลิศ
น้องซัน

LINE_ALBUM_รูปเด็กอนุบาล 2_220712_15

เด็กชายกีรติ  ดารายิ่ง
น้องแรมโบ้

LINE_ALBUM_รูปเด็กอนุบาล 2_220712_14

เด็กชายวชิรวิชย์  พุกซื่อ
น้องสกาย

LINE_ALBUM_รูปเด็กอนุบาล 2_220712_13

เด็กหญิงธัญชนก  อินทร์ศร
น้องเนย

LINE_ALBUM_รูปเด็กอนุบาล 2_220712_12

เด็กหญิงปนัสยา แจ่มใสศรี
น้องแอม

LINE_ALBUM_รูปเด็กอนุบาล 2_220712_11

เด็กหญิงณัชวดี  ทองเอี่ยม
น้องอิงดาว

LINE_ALBUM_รูปเด็กอนุบาล 2_220712_10

เด็กชายกฤตธี  รักบุญ
น้องนะโม

LINE_ALBUM_รูปเด็กอนุบาล 2_220712_9

เด็กหญิงสุภัสสรา  บัวศรี
น้องเบล

LINE_ALBUM_รูปเด็กอนุบาล 2_220712_8

เด็กหญิงณภัทร์  ชินรังสิกุล
น้องเพลง

LINE_ALBUM_รูปเด็กอนุบาล 2_220712_7

เด็กหญิงชญาดา  หมั่นเพียร
น้องลูกชุบ

LINE_ALBUM_รูปเด็กอนุบาล 2_220712_6

เด็กชายณัฐรัช  กล้วยดี
น้องบิ๊กคิง

LINE_ALBUM_รูปเด็กอนุบาล 2_220712_5

เด็กชายทณินทร  เจือจันทร์
น้องสายฟ้า

LINE_ALBUM_รูปเด็กอนุบาล 2_220712_4

เด็กชายธนันธร  สร้อยพูล
น้องเซฟ

LINE_ALBUM_รูปเด็กอนุบาล 2_220712_3

เด็กชายรณพีร์  วงชมพู
น้องบิ๊กไบร์

S__3817484

เด็กชายณัฐนนท์  พ่วงเจริญ
น้องเกล้า

LINE_ALBUM_รูปเด็กอนุบาล 2_220712_2

เด็กชายวชิรวิชญ์  นิลใส
น้องไบร์อัน

LINE_ALBUM_รูปเด็กอนุบาล 2_220712_1

เด็กหญิงพรชนก กล้วยดี
น้องมิว

LINE_ALBUM_รูปเด็กอนุบาล 2_220712_0

เด็กชายธีรพล   บุญมาก
น้องแน๊ก

ระดับชั้น อนุบาล3

LINE_ALBUM_รูปเด็กอนุบาล3_220712_15

เด็กชายรัฐภูมิ   ล่ำสัน
น้องภูมิ

LINE_ALBUM_รูปเด็กอนุบาล3_220712_14

เด็กหญิงพุฒิเมธ  จันทคุ้ม
น้องไบร์

transparent.png

เด็กชายธนพัฒน์  พุกซื่อ
น้องมิกซ์

LINE_ALBUM_รูปเด็กอนุบาล3_220712_13

เด็กชายปัณณวิชญ์  วิลัย
น้องอิคคิว

LINE_ALBUM_รูปเด็กอนุบาล3_220712_12

เด็กชายวศิ   คำศรี
น้องออมสิน

LINE_ALBUM_รูปเด็กอนุบาล3_220712_11

เด็กหญิงชนม์ลภัส  งามเลิศ
น้องโบนัส

LINE_ALBUM_รูปเด็กอนุบาล3_220712_10

เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ลัทธิ
น้องจีด้า

LINE_ALBUM_รูปเด็กอนุบาล3_220712_9

เด็กชายรุ่งสุริยา  ลีลาบุตร
น้องแสตมป์

LINE_ALBUM_รูปเด็กอนุบาล3_220712_8

เด็กหญิงพลอยนภา  อินทร์ศิริ
น้องพลอย

LINE_ALBUM_รูปเด็กอนุบาล3_220712_7

เด็กหญิงธนัญญา  เต็มหัตถ์
น้องน้ำหนาว

LINE_ALBUM_รูปเด็กอนุบาล3_220712_6

เด็กชายภาคิน  ป้อมนิล
น้องกีต้าร์

LINE_ALBUM_รูปเด็กอนุบาล3_220712_5

เด็กชายธีรพล  สมบัติ
น้องกัส

LINE_ALBUM_รูปเด็กอนุบาล3_220712_4

เด็กหญิงธีรนาฏ  มากกุญชร
น้องโมเดล

LINE_ALBUM_รูปเด็กอนุบาล3_220712_3

เด็กชายศุภณัฐ  มหาโยธี
น้องนาย

LINE_ALBUM_รูปเด็กอนุบาล3_220712_2

เด็กชายกฤษรัญ   เทียนทอง
น้องปราย

LINE_ALBUM_รูปเด็กอนุบาล3_220712_1

เด็กชายณัฐเศรษฐ  กล้วยดี
น้องบิ๊กบอส

LINE_ALBUM_รูปเด็กอนุบาล3_220712_0

เด็กชายณรงค์กร  นุ๊ยเพียร
น้องเกียร์

S__3547153

แนวทางการจัดการศึกษา ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)

รวมภาพการเรียนการสอนและกิจกรรม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

S__3547147
S__3547155
S__3547154

เทศบาลตำบลสระโบสถ์

ติดต่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

โทร. 036-439106 ต่อ 6