ศึกษาดูงานการคัดแยกขยะ

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลสระโบสถ์ นำตัวแทนชุมชน ศึกษาดูงานเรื่องการคัดแยกขยะ ณ อบต.ม่วงค่อมและอบต.มะนาวหวาน