ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง ช่วยเหลือประชาชนให้ได้รับสิทธิ์สวัสดิการเบี้ยความพิการ

วันที่ 12 กรกฎาคม 2566
เวลา 12.00 น.
ดร.ภาณุพงศ์ ศิริ นายอำเภอสระโบสถ์ และนายอุบล กล้วยดี นายกเทศมนตรีตำบลสระโบสถ์ รองนายกฯ เลขาฯ
แพทย์โรงพยาบาลสระโบสถ์ ผู้ใหญ่บ้าน
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลสระโบสถ์
ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง เพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชน
ให้ได้รับสิทธิ์สวัสดิการเบี้ยความพิการ