ลงพื้นที่มอบเช็คเงินสดช่วยเหลือ ผู้ประสบภัย (วาตภัย)

วันที่ 8 สิงหาคม 2566
เวลา 13.30 น.
นายอุบล กล้วยดี นายกเทศมนตรีตำบลสระโบสถ์
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ
ผู้ใหญ่บ้าน และเจ้าหน้าที่เทศบาลฯ
ลงพื้นที่มอบเช็คเงินสดช่วยเหลือ ผู้ประสบภัย (วาตภัย)
เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2566 ที่ผ่านมา
พร้อมทั้งพบปะพูดคุยกับประชาชนในพื้นที่ (หมู่ 1 ,4 ,8 ,9 และ10)