ลงพื้นที่มอบชุดเครื่องอุปโภค – บริโภค เพื่อช่วยเหลือผู้ตกเกณฑ์ TPMAP (Thai People Map and Analytics Platform)

วันที่ 25 กรกฎาคม 2566
เวลา 13.00 น.
ดร.ภาณุพงศ์ ศิริ นายอำเภอสระโบสถ์ และนายอุบล กล้วยดี นายกเทศมนตรีตำบลสระโบสถ์ และคณะผู้บริหาร
ผู้ใหญ่บ้าน พัฒนาการอำเภอ ท้องถิ่นอำเภอ เจ้าหน้าที่เกษตรอำเภอ
และเจ้าหน้าที่เทศบาลฯ
ลงพื้นที่มอบชุดเครื่องอุปโภค – บริโภค
เพื่อช่วยเหลือผู้ตกเกณฑ์
TPMAP (Thai People Map and Analytics Platform)
และนำบัตรประจำตัวคนพิการไปมอบให้แก่คนพิการ