ลงพื้นที่ตรวจสอบถนนทางเข้าไร่ บริเวณหมู่ 11

วันที่ 28 สิงหาคม 2566
เวลา 11.00 น.
นายอุบล กล้วยดี นายกเทศมนตรีตำบลสระโบสถ์
เลขานุการนายกฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ
และเจ้าหน้าที่เทศบาลฯ
ลงพื้นที่ตรวจสอบถนนทางเข้าไร่ บริเวณหมู่ 11
เพื่อดำเนินการปรับเปลี่ยนเป็นถนนลูกรังต่อไป