ร่วมมือร่วมใจ ต้านภัยโควิด-19 ในตลาดสด

ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.30 น. พนักงานกองสาธารณสุขฯ รับการตรวจเยี่ยม จาก ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี โดยดำเนินการตรวจเยี่ยมเสริมพลังและติดตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) และตรวจมาตรฐานตลาดสดน่าซื้อ พร้อมเก็บตัวอย่างอาหารและตรวจ Swab มือและภาชนะของผู้จำหน่ายอาหาร ณ ตลาดสดเทศบาลตำบลสระโบสถ์