รับสมัครเด็กเข้าเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสระโบสถ์

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสระโบสถ์ เปิดรับสมัครเด็กปฐมวัย เข้าเรียนประจำปี 2565 โดยรับเด็กที่มีอายุครบ 2 ปีบริบรูณ์ (นับถึงวันที่ 16 พ.ค.2565)
ซึ่งเอกสารที่ต้องเตรียมมา ประกอบด้วย
# ใบสูติบัตร 1 ฉบับ
# ทะเบียนบ้านชื่อเด็ก 1 ฉบับ
# ทะเบียนบ้านชื่อบิดา 1 ฉบับ
# ทะเบียนบ้านชื่อมารดา1 ฉบับ
# รูปถ่าย 1 นิ้ว 6 ใบ
!!!เรียนฟรี!!!
🍜อาหารกลางวันฟรี
🍼อาหารเสริมนมฟรี
📚อุปกรณ์การเรียนฟรี
🚗รถรับ – ส่งฟรี
และเข้ารับเตรียมความพร้อมห้องเรียนเป็นห้องเรียนปรับอากาศเย็นสบาย
☎036 – 430106 ต่อ 6