รับการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ( LPA) 

เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2565 เทศบาลตำบลสระโบสถ์ ได้รับการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ( LPA) เจ้าหน้าที่ของเทศบาลนำเสนอเอกสารสำหรับการตรวจประเมินเป็นไปด้วยความเรียบร้อย