เช็กอาการเบื่องต้นผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 19 ตามรายละเอียด ดังนี้