ประชุมให้คำแนะนำผู้ประกอบการ ในตลาดสดเทศบาลตำบลสระโบสถ์ เรื่อง สุขลักษณะอนามัยของผู้ประกอบกิจการ ความปลอดภัยทางด้านอาหาร และการคุ้มครองผู้บริโภคสำหรับผู้ประกอบการ ตามมาตรฐานตลาดสด น่าซื้อ

วันที่ 24 กรกฎาคม 2566
เวลา 10.00 น.
นายอุบล กล้วยดี นายกเทศมนตรีตำบลสระโบสถ์
เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมให้คำแนะนำผู้ประกอบการ
ในตลาดสดเทศบาลตำบลสระโบสถ์
เรื่อง สุขลักษณะอนามัยของผู้ประกอบกิจการ
ความปลอดภัยทางด้านอาหาร
และการคุ้มครองผู้บริโภคสำหรับผู้ประกอบการ
ตามมาตรฐานตลาดสด น่าซื้อ และการจัดการระเบียบในตลาดสดเทศบาลตำบลสระโบสถ์
ร่วมกับเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมฯ
เจ้าหน้าที่ รพ.สระโบสถ์ และเจ้าหน้าที่ สสอ.สระโบสถ์
พร้อมทั้งลงพื้นที่พบปะพูดคุยกับผู้ประกอบการตลาดสดฯ
ร่วมกับเลขานุการฯ และผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ณ ตลาดสดเทศบาลตำบลสระโบสถ์