ประชุมสภาเทศบาลตำบลสระโบสถ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566

การประชุมสภาเทศบาลตำบลสระโบสถ์
วันที่ 4 สิงหาคม 2566
เวลา 09.30 น.
นายอุบล กล้วยดี นายกเทศมนตรีตำบลสระโบสถ์
และคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ หัวหน้าส่วนราชการ
เข้าร่วมการประชุมสภาเทศบาลตำบลสระโบสถ์
สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลสระโบสถ์