ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลตำบลสระโบสถ์) 7 ก.ค.66

วันที่ 7 กรกฎาคม 2566
เวลา 09.30 น.
เทศบาลตำบลสระโบสถ์ จัดประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลตำบลสระโบสถ์)
เพื่อพิจารณาให้การช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุสาธารณภัย (วาตภัย)
เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2566
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลสระโบสถ์