ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลตำบลสระโบสถ์) 14 ก.ค.66

วันที่ 14 กรกฎาคม 2566
เวลา 10.00 น.
เทศบาลตำบลสระโบสถ์ จัดประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลตำบลสระโบสถ์)
เพื่อพิจารณาให้การช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุสาธารณภัย (วาตภัย)
เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2566
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลสระโบสถ์