ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลสระโบสถ์

เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลสระโบสถ์ จัดประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลสระโบสถ์ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลสระโบสถ์ เพื่อพิจารณาวาระการใช้จ่ายงบประมาณของกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลสระโบสถ์