ประชุมคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลสระโบสถ์ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566

วันที่ 19 กรกฎาคม 2566
เวลา 09.00 น.
นายอุบล กล้วยดี นายกเทศมนตรีตำบลสระโบสถ์
ได้เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลสระโบสถ์
ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566
เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของคณะกรรมการฯ ในปีที่ผ่านมา