ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการอบรม เรื่อง ความปลอดภัยด้านอาหารและผลิตภัณฑ์สุขภาพในร้านขายของชำ ภายใต้โครงการร้านขายของและร้านจำหน่ายอาหารปลอดภัยใส่ใจผู้บริโภค ปี 2565 ให้กับผู้ประกอบกิจการร้านขายของชำ แกนนำคุ้มครองผู้บริโภค ครูและนักเรียนโรงเรียนอนุบาลสระโบสถ์

วันที่ 8 เดือน กันยายน พ.ศ. 2565 เวลา 08.30 น. เทศบาลตำบลสระโบสถ์ ได้ดำเนินการจัดการอบรม เรื่อง ความปลอดภัยด้านอาหารและผลิตภัณฑ์สุขภาพในร้านขายของชำ ภายใต้โครงการร้านขายของและร้านจำหน่ายอาหารปลอดภัยใส่ใจผู้บริโภค ปี 2565 ให้กับผู้ประกอบกิจการร้านขายของชำ แกนนำคุ้มครองผู้บริโภค ครูและนักเรียนโรงเรียนอนุบาลสระโบสถ์ เพื่อให้ประชาชนและเยาวชนในพื้นที่มีความรู้และมีทักษะในการเลือกซื้อสินค้าและผลิตภัณฑ์สุขภาพที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน