ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการรณรงค์ป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกโดยการพ่นหมอกควันและกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย และให้ความรู้เรื่องการป้องกันและกำจัดยุงลาย ที่เป็นสาเหตุของไข้เลือดออก ให้กับประชาชนในพื้นที่ ม.10

วันที่ 20 ก.ค.65 เวลา 10.00 น. เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ อสม. ม.10 ออกรณรงค์ป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกโดยการพ่นหมอกควันและกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย และให้ความรู้เรื่องการป้องกันและกำจัดยุงลาย ที่เป็นสาเหตุของไข้เลือดออก ให้กับประชาชนในพื้นที่ ม.10