ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการให้ความรู้เรื่องการป้องกันและเฝ้าระวังสังเกตอาการของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ด้วยตนเอง และตรวจคัดกรอง ATK

วันที่ 28 มีนาคม 2565 เวลา 13.30 น. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลสระโบสถ์ ได้ประสานให้เจ้าพนักงานควบคุมโรค นายเดชกัมปนาท ภู่งาม และเจ้าหนาที่สาธารณสุข โรงพยาบาลสระโบสถ์ ได้ให้ความรู้เรื่องการป้องกันและเฝ้าระวังสังเกตอาการของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ด้วยตนเอง และตรวจคัดกรอง ATK ให้กับเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลสระโบสถ์ โดยดำเนินการตรวจคัดกรองข้าราชการ และพนักงานเทศบาลฯผู้สัมผัสกลุ่มเสี่ยงสูงในเทศบาลตำบลสระโบสถ์ จำนวน 59 คน และประชาชนผู้เสี่ยงสูง 1 คน รวมทั้งหมด 60 คน ผลการตรวจ

-ไม่พบเชื้อ ผลลบ จำนวน 57 คน

-พบเชื้อ ผลบวก จำนวน 3 คน

เจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลสระโบสถ์ ได้รับผู้ติดเชื้อเข้าสู่ระบบการรักษา และแจ้งกักตัวผู้สัมผัสกลุ่มเสี่ยง เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ต่อไป