ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการให้ความรู้เรื่องการป้องกันและเฝ้าระวังสังเกตอาการของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ด้วยตนเอง และตรวจคัดกรอง ATK ให้กับผู้ประกอบการค้าทุกคนในตลาดสด

วันพฤหัสบดี ที่ 10 มีนาคม 2565 เวลา 10.00 น. คณะกรรมการกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพบริษัท สินเขาถ้ำพัฒนกิจ จำกัด มอบวัสดุอุปกรณ์ในการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) โดยมีท่านนายอำเภอสระโบสถ์ คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลสระโบสถ์ ผู้ประกอบการร้านค้า เป็นผู้รับมอบ พร้อมนี้ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้ประสาน นายเดชกัมปนาท ภู่งาน และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข โรงพยาบาลสระโบสถ์ ให้ความรู้เรื่องการป้องกันและเฝ้าระวังสังเกตอาการของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ด้วยตนเอง และตรวจคัดกรอง ATK ให้กับผู้ประกอบการค้าทุกคนในตลาดสดเทศบาลตำบลสระโบสถ์