ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการลงพื้นที่ให้คำแนะนำและเฝ้าระวัง เรื่อง การจำหน่ายเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์และบุหรี่ ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลสระโบสถ์

วันที่ 12 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.30 น. นำทีมโดย นายธนชิต ขวดทอง ปลัดอำเภอสระโบสถ์ ฝ่ายความมั่นคง และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอสระโบสถ์, เภสัชกร โรงพยาบาลสระโบสถ์ และเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลสระโบสถ์ ได้ลงพื้นที่ให้คำแนะนำ เรื่องการงดจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา การจำหน่ายสุราตามเวลาที่กำหนด ตาม พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 และให้คำแนะนำร้านจำหน่ายบุหรี่ ให้ดำเนินการจำหน่ายบุหรี่ ตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 ให้กับร้านจำหน่ายสุราและบุหรี่ ในเขตพื้นที่เทศบาลสระโบสถ์ ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างถูกต้อง