ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการลงพื้นที่ให้คำแนะนำและเฝ้าระวัง เรื่อง การจำหน่ายเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์และบุหรี่ ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลสระโบสถ์

วันที่ 28 ธันวาคม 2564 เวลา 13.00 น. นายวรกร คงแก้ว ปลัดอำเภอสระโบสถ์  เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสระโบสถ์ เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอสระโบสถ์ และเจ้าหน้าที่กองสาธารสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลสระโบสถ์สระโบสถ์ ลงพื้นที่ตรวจและให้คำแนะนำร้านจำหน่ายเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ให้ดำเนินการจำหน่ายเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ทุกชนิดตามเวลาที่กำหนด ตาม พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 และให้คำแนะนำร้านจำหน่ายบุหรี่ ให้ดำเนินการจำหน่ายบุหรี่ ตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560