ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพการป้องกันและควบคุม โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ในเทศบาลตำบลสระโบสถ์

วันที่ 11 มกราคม 2565 เวลา 13.00 น.

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลสระโบสถ์ ได้ขอความอนุเคราะห์ให้ นายเดชกัมปนาท ภู่งาม นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ และเจ้าหน้าที่จาก โรงพยาบาลสระโบสถ์ ให้ความรู้เรื่องการป้องกันและเฝ้าระวังสังเกตอาการของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ด้วยตนเอง และตรวจคัดกรองด้วยชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK) ให้กับเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลสระโบสถ์ ครั้งที่ 2 หลังจากวันหยุดเทศกาลปีใหม่ 2565 ผลตรวจ ไม่พบเชื้อทั้งหมด