ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพการป้องกันและควบคุม โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลสระโบสถ์

วันอังคารที่ 17 พฤษภาคม 2565 เวลา 14.00 น.

ทีมป้องกันควบคุมโรคออกดำเนินการพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลสระโบสถ์ เพื่อป้องกันควบคุมโรค และแนะนำการปฏิบัติตัว ในพื้นที่ ม. 2, 5, 6, 8, และ 7 ต.สระโบสถ์ จำนวน 7 หลังคาเรือน