ประชาสัมพันธ์การป้องก้นการท้องก่อนวัยอันควร”ความเสี่ยงของการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น”

เทศบาลตำบลสระโบสถ์ ขอประชาสัมพันธ์การป้องก้นการท้องก่อนวัยอันควร

“ความเสี่ยงของการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น”

การตั้งครรภ์ในสตรีวัยรุ่นที่มีอายุตั้งแต่ช่วงวัยจริญพันธุ์จนถึง 19 ปี มีสถิติสูงขึ้นส่วนใหญ่เกิดจากความพลาดพลั้งและการมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ได้ป้องกัน จึงไม่มีความพร้อม

ปัญหาและภาวะแทรกซ้อน

ทารก

 • ทารกโตช้าในครรภ์
 • การคลอดก่อนกำหนด
 • ภาวะโลหิตจางในทารก
 • อัตราการเสียชีวิตของทารกในครรภ์เพิ่มขึ้น

มารดา

 • ความดันโลหิตสูง/ครรภ์เป็นพิษ
 • มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อจากการมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ป้องกัน หรือ การทำแท้งผิดกฎหมาย
 • ปัญหาทางด้านสุขภาพ เพราะมีการพัฒนาการและการเจริญเติบโตที่ยังไม่สมบูรณ์
 • ปัญหาด้านจิตใจ เช่น ความครียด ความวิตกกังวล ภาวะซึมเศร้า

คำแนะนำ

 • ฝากครรภ์อย่างสม่ำเสมอเพื่อให้ได้รับวิตามินและแร่ธาตุเสริมครบตามกำหนด
 • เฝ้าระวังภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้น ป้องกันและรักษาโดยทันที
 • หากเกิดการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นขึ้นแล้ว บุคคลรอบข้างควรทำความเข้าใจและเห็นใจ ตลอดจน ให้กำลังใจในการแก้ปัญหาต่าง ๆ และดูแลการตั้งครรภ์ให้เหมาะสม

การพยายามป้องกันไม่ให้เกิดการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น โดยให้ความรู้ด้านเพศศึกษาที่จำเป็นแก่กลุ่มวัยรุ่นให้ทั่วถึง เป็นการป้องกันที่ดีที่สุด

ข้อมูล ณ วันที่ 26 สิงหาคม 2562

ที่มา : รศ.นพ.สมชาย ธนวัฒนาเจริญ