ประชาสัมพันธ์การบังคับใช้กฎหมายพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560

ตามคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบแห่งชาติ กรมควบคุมโรค แจ้งการดำเนินการบังคับใช้กฎหมาย ตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 เพื่อรอบรับสถานที่ภายหลังการผ่อนปรนมาตตรการควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019โดยเฉพาะพื้นที่ตลาดและสถานีขนส่งผู้โดยสาร เพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายมีประสิทธิภาพ

ในการนี้ เทศบาลตำบลสระโบสถ์ ขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบและถือปฏิบัติ โดยได้แนบแนบทางปฏิบัติตามกฎหมายดังกล่าวมาพร้อมนี้