ประกาศเผยแพร่สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม

สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม กรณีคิดค่าปรับในอัตราร้อยละ 0 ตามมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 แนบท้ายสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ 11/2564 ลงวันที่ 16 กรกฏาคม 2564

เผยแพร่11

Leave a Comment