ประกาศเทศบาลตำบลสระโบสถ์

เรื่อง ลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสำหรับการจัดเก็บภาษี ประจำปี พ.ศ. 2566

ลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง