ประกาศเทศบาลตำบลสระโบสถ์

เรื่อง ประราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.จากหน้าบ้านนายจาย ชุนดี ถึงบ้านนายบุญ หมู่ 10 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

CamScanner 03-14-2023 10.56