ประกาศเทศบาลตำบลสระโบสถ์

เรื่อง  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงบ่อขยะ หมู่ 2 ขุดบ่อขยะแบบฝังกลบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

CamScanner 03-07-2023 18.25