ประกาศเทศบาลตำบลสระโบสถ์

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น หมู่ 10 บริเวณนานายยิ้ม โพธิ์เอี่ยม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ม.10