ประกาศเทศบาลตำบลสระโบสถ์

เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์สติกคอนกรีตหรือถนนลูกรังจากถนนหมายเลข 3326 ถึงถนนสามแยกมาเจริญ หมู่ 4-11 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเลฺกทรอนิืกส์ (e-bidding)

CamScanner 09-01-2022 09.54