ประกาศเทศบาลตำบลสระโบสถ์

เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอย จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddingbidding(2)
)