ประกาศเทศบาลตำบลสระโบสถ์

เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปีภาษี 2565

ประกาศขยายเวลาภาษี