ประกาศเทศบาลตำบลสระโบสถ์

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบา่ยน้ำ คสล. จากบ้านนางสมใจ สูงเจริญ ถึงป้อมตำรวจ หมู่ 8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการ

Leave a Comment