ประกาศเทศบาลตำบลสระโบสถ์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.จากบ้านนางสมใจ สูงเจริญ ถึงป้อมตำรวจ หมู่ 10 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding))

CamScanner 04-25-2565 14.49

Leave a Comment