ประกาศเทศบาลตำบลสระโบสถ์ เรื่อง ห้ามผู้ใดถ่ายเท ทิ้ง หรือทำให้มีสิ่งปฏิกูล มูลฝอยในที่หรือทางสาธารณะ

Leave a Comment