ประกาศเจตนารมณ์ขับเคลื่อนจังหวัดลพบุรีเป็น “จังหวัดคุณธรรม”

ประกาศเจตนารมณ์ขับเคลื่อน