ประกาศสเทศบาลตำบลสระโบสถ์

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถังน้ำใสบริเวณระบบประปาสระใหญ่ หมู่ 12 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ม.12