ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า(โครงการสัตว์ปลอดโรคปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ปี 2564)โดยวิธีวเฉพาะเจาะจง

วิคซีน

Leave a Comment