ประกาศงานกิจการสภาเทศบาลตำบลสระโบสถ์

ประกาศสภาเทศบาลตำบลสระโบสถ์ เรื่อง การกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี ๒๕๖๕ และสมัยประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกของปี พ.ศ. ๒๕๖๖

กำหนดสมัย