ประกาศงานกิจการสภาเทศบาลตำบลสระโบสถ์

ประกาศสภาเทศบาลตำบลสระโบสถ์ เรื่อง การประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลสระโบสถ์

ประกาศสภาเทศบาลตำบลสระโบสถ์ เรื่อง ประชาสัมพันธ์กำหนดวันประชุมสภาเทศบาลตำบลสระโบสถ์ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕

สมัยที่2