ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. บริเวณตลาด 100 ปี หมู่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ตลาด100ปี

Leave a Comment