ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.จากบ้านนายประสิทธิ์ ห้าวหาญ ถึงหลังลานข้าวนายทิน มังกรทอง หมู่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Leave a Comment