ดำเนินการกั้นเขตพื้นที่ ตลาดสด ทต.สระโบสถ์ ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค Covid-19

    ในวันที่ 16 มีนาคม 2564 เวลา 13.30 น.เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขฯ ทต.สระโบสถ์ ได้ดำเนินการกั้นเขตพื้นที่ตลาดสดทต.สระโบสถ์ ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค Covid-19