ตลาดเกษตรกร (Farmer Market) จังหวัดลพบุรี สาขาสระโบสถ์

ประชาสัมพันธ์
เชิญชวนพี่น้องชาวสระโบสถ์ทุกท่าน
มาอุดหนุนสินค้า ,อาหาร
ตลาดเกษตรกร (Farmer Market) จังหวัดลพบุรี สาขาสระโบสถ์
*ทุกวันพุธ ช่วงเวลา 14.00 – 18.00 น.
ณ บริเวณสระกะลางทานน้อย (สวนหย่อม)