ดำเนินการล้างถังและระบบผลิตน้ำประปา หมู่ 12

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 เทศบาลตำบลสระโบสถ์ได้ดำเนินการล้างถังและระบบผลิตน้ำประปา หมู่ 12  เพื่อให้ประชาชนได้ใช้น้ำสะอาดสำหรับอุปโภค บริโภคต่อไป