ดำเนินการฉีดพ่นหมอกควัน ป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกประจำปี 2564

ในวันที่ 23 มิถุนายน 2564 เวลา 14.00 น. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลสระโบสถ์ ออกดำเนินการฉีดพ่นหมอกควัน ป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก พร้อมทั้งได้มอบทรายกำจัดลูกน้ำยุงลายให้กับผู้นำชุมชน อสม.ในการนำไปกำจัดลูกน้ำยุงลาย