ช่วยเหลือเรื่องเงินสงเคราะห์แก่ผู้ตกเกณฑ์ด้านรายได้ ด้วยระบบบริหารจัดการข้อมูลการพัฒนาคนแบบชี้เป้า TPMAP (Thai People Map and Analytics Platform)

วันที่ 20 กรกฎาคม 2566
เวลา 09.30 น.
นายอุบล กล้วยดี นายกเทศมนตรีตำบลสระโบสถ์
พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ผู้ใหญ่บ้าน พนักงานเทศบาลตำบลสระโบสถ์
ลงพื้นที่ หมู่ 5 ,7 ,10 และ 12
เพื่อช่วยเหลือเรื่องเงินสงเคราะห์แก่ผู้ตกเกณฑ์ด้านรายได้
ด้วยระบบบริหารจัดการข้อมูลการพัฒนาคนแบบชี้เป้า
TPMAP (Thai People Map and Analytics Platform)