งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

เทศบาลตำบลสระโบสถ์

เตรียมพร้อมตลอด 24 ชั่วโมง

ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลสระโบสถ์ พร้อมให้การช่วยเหลือตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวันไม่มีวันหยุดราชการ

ภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบ

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  มีหน้าที่เกี่ยวกับ
(1)    งานรักษาความปลอดภัยของสถานที่ราชการ
(2)    งานป้องกันและระงับอัคคีภัย
(3)    งานวิเคราะห์และพิจารณา ทำความเห็น สรุป รายงาน เสนอแนะ รวมทั้งดำเนินการด้านกฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย  ภัยธรรมชาติและสาธารณภัยอื่น  เช่น อุทกภัย  วาตภัย
(4)    งานตรวจสอบ ควบคุมดูแลในการจัดเตรียมและอำนวยความสะดวกในการป้องกันบรรเทาและระงับสาธารณภัยต่าง ๆ
(5)    งานจัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
(6)    งานฝึกซ้อมและดำเนินการตามแผน
(7)    งานเกี่ยวกับวิทยุสื่อสาร
(8)    งานการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
(9)    งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

ปฏิบัติงานตามภารกิจ

1.       จัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยต่างๆ
2.       การเตรียมความพร้อมคอยเหตุ 24 ชั่วโมง
3.       จัดฝึกซ้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องตามแผนได้อย่างถูกต้อง
4.       ประสานงานส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
5.       จัดระบบควบคุมเครื่องมือสื่อสาร

ด้านการสนับสนุน
1.       ให้การสนับสนุนรถยนต์ดับเพลิง รถยนต์บรรทุกน้ำแก่ส่วนราชการและประชาชน
2.       ให้การสนับสนุนเจ้าหน้าที่วิทยากร ให้ความรู้ตามสถานประกอบการ และหน่วยงานต่างๆ

DSC_0635

นายนิคม เรืองศิลป

หัวหน้าฝ่ายปกครอง

พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างงานป้องกันฯ

Rescue

จ.ส.อ.นฤพนธ์ พันธุ์ยฤทธิ์

เจ้าพนักงานป้องกันฯ

นายกำธร พรมไทย

พนักงานดับเพลิง

นายวิริยะ ชัยพิบูลย์

พนักงานดับเพลิง

นายนพคุณ จันทโพธิ์

พนักงานดับเพลิง

นายมงคล จันแก้ว

พนักงานดับเพลิง

นายจเร จงสวัสดิ์

พนักงานดับเพลิง

นายพีระ ทองระย้า

พนักงานดับเพลิง

นายสมบัติ ชูนาค

พนักงานดับเพลิง

นายโกวิทย์ ปิ่นทองคำ

พนักงานดับเพลิง

นายนิพนธิ์ ชัยวุฒ

พนักงานดับเพลิง

นายเอนก ทองใส

พนักงานจ้างเหมา

นายเกรียงศักดิ์ หล่อพัน

พนักงานจ้างเหมา